peut on acheter du viagra en pharmacie sans ordonnance

آموزش

Training

معرفی

مرکز آموزش و انتشارات گروه نیس (NIS Academy) با تجربه ای 17 ساله و با داشتن بیش از 100 مدرس در حوزه های مختلف مدیریتی و فنی مهندسی طیف گسترده ای از آموزش ها را ارایه می دهد. اصلی ترین منبع ورودی برای طراحی دوره های آکادمی نیس استانداردهای مدیریتی، فنی و مهندسی هستند که با تلفیق آن ها با تجربه مدرسان و مشاوران تبدیل به دوره ها و کارگاه هایی می شوند که بتوانند نیاز شرکت کنندگان را تامین کنند.

 

چرا آموزش با آکادمی نیس

دوره های آموزشی مرکز آموزش نیس علاوه بر داشتن تاییده مراکز مهمی همچون، شرکت ملی نفت، سازمان استاندارد، شهرداری تهران و ... در سطح بین المللی نیز از اعتبار کافی برخوردار است. گواهی نامه های دفتر ایران مورد تایید دفتر مرکزی NISCERT بوده است و در برخی موارد توسط انجمن های بین المللی همچون IRCA مورد اعتبار دهی قرار گرفته اند.

 

 

میزان تسلط اساتید به موضوعات- 80%
کیفیت نحوه رفتار دست اندرکاران آموزش - 95%
کیفیت محل برگزاری دوره ها - 80%
کیفیت ابزار و تجهیزات آموزشی - 90%
نحوه پذیرایی و اداره امور - 85%
میزان تناسب دوره ها با انتظارات مخاطبان - 93%

آموزش های مجازی

با گذشت حدود 17 سال از تجربه آموزش در گروه نیس و با توجه به نیاز بیش از پیش سازمانهای ایرانی به آموزش های مجازی، مرکز آموزش مجازی نیس پا به عرصه وجود گذاشت تا در کنار آموزش های کلاسی بتواند این دسته از انتظارات مدیران و کارشناسان را برآورده نماید
آموزش های مجازی در 2 قالب اصلی برگزار می شوند:
  • آموزش های آنلاین (زنده)
  • آموزش های آفلاین (ضبط شده)
 


لیست توانمندیهای آموزشی

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی مديريت محيط زيست بر اساس ISO 14001 3 8.300.000 98/03/21-23 ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی مديريت محيط زيست بر اساس ISO 14001 5 150 $ + 8.000.000 98/04/23-27 ثبت نام
3 ISO به 14001:2015 ISO سرممیزی تبدیلی 14001:2004 1 150 $ + 3.000.000 98/05/09 ثبت نام
4 ویرایش جدید استاندارد بررسی تغییرات ISO 14001 1 4.400.000 98/02/04 ثبت نام
5 الزامات و ممیزی داخلی مديريت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
6 تربيت سرمميز بين المللی مديريت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 5 150 $ + 8.000.000 درون سازمانی ثبت نام
7 الزامات قانونی ایران در خصوص محیط زیست 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
8 بررسی آلاينده های محیط زیست در صنایع مختلف 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
9 تكنيك های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی 1 4.400.000 98/05/10 ثبت نام
10 سازمان و مدیریت انرژی های درون سازمان 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
11 بهینه سازی و مديريت مصرف انرژی در صنایع مختلف (نفت، گاز، پتروشيمی، ساختمان و ...) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
12 (EIA) ارزيابی زيست محيطی طرح ها 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
13 مديريت پسماند 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
14 پايش و هدف گذاری انرژی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
15 روش ها تعیین خط مبنا و شاخص های انرژی براساس ISO 50006 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
16 طرح ريزی انرژی 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
17 اصول و کاربرد انرژی های تجديد پذير 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
18 اصول و مبانی مميزی و تحليل مصرف انرژی در صنايع مختلف 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
19 آشنايی با انرژی خورشيدی و مزايای استفاده از آن 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
20 آشنايی با مدیریت سبز 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی سرفصل دوره درخواست دوره
1 الزامات و مميزی داخلی مديريت کيفيت بر اساس 9001 3 8.300.000 99/05/14-16 سرفصل دوره ثبت نام
2 تربیت سرممیز بین المللی ISO 9001 5 150 $ + 8.000.000 99/06/26-30 ثبت نام
3 ISO به 9001:2015 ISO سرممیزی تبدیلی 9001:2008 1 150 $ + 3.000.000 99/05/16 ثبت نام
4 بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد 9001 1 4.400.000 99/05/16 ثبت نام
5 الزامات مديريت رضايتمندی مشتری بر اساس ISO 10002 & ISO 10004:2018 1 4.400.000 99/06/13 ثبت نام
6 تشريح مبانی و الزامات ISO 9004 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
7 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در صنايع نفت و گاز بر اساس ISO/TS 29001 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
8 تربيت سرمميز رسمی مديريت کيفيت در صنايع نفت و گاز بر اساس ISO/TS 29001 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
9 الزامات و ممیزی داخلی کيفيت در جوشکاری بر اساس ISO 3834 3 20.000.000 99/05/07-09 ثبت نام
10 تربيت سرمميز بين المللی کيفيت در جوشکاری بر اساس ISO 3834 3 20.000.000 درون سازمانی ثبت نام
11 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در مراکز صدور گواهينامه سازمانی بر اساس ISO/IEC 17021 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
12 تربیت سرارزیاب بین المللی مديريت کيفيت در مراکز صدور گواهينامه سازمانی بر اساس ISO/IEC 17021 3 300 $ +15.000.000 درون سازمانی ثبت نام
13 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت درمراکزصدورگواهينامه آموزشی براساس ISO/IEC 17024 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
14 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت درمراکزصدورگواهينامه آموزشی براسا س ISO/IEC 17024 3 300 $ +15.000.000 درون سازمانی ثبت نام
15 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در بازرسی بر اساس ISO/IEC 17020 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
16 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت در بازرسی بر اساس ISO/IEC 17020 3 300 $ +15.000.000 درون سازمانی ثبت نام
17 تربیت سرممیز بین المللی مديريت کيفيت در صنايع خودرو سازی بر اساس IATF 16949 5 150 $ + 8.000.000 درون سازمانی ثبت نام
18 IATF به 16949:2016 ISO/TS سرممیزی تبدیلی 16949:2009 1 150 $+ 3.000.000 درون سازمانی ثبت نام
19 بررسی تغییرات ويرايش جديد استاندارد IATF 16949 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
20 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در صنايع تجهيزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
21 تربیت سرممیز بین المللی مديريت کيفيت در صنايع تجهيزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485 5 150 $ 8.000.000 درون سازمانی ثبت نام
22 تشريح معيارهای مدل سرآمدی EFQM 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
23 تشريح معيارهای مدل جايزه ملی کيفيت ايران (رويکرد کيفيت محصول) 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
24 (TQM) اصول مدیریت کیفیت جامع 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
25 (9001/14001/18001/27001/ مهارت های مميزی داخلی سيستم های مديريتی (…/ 17025 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
26 کارگاه شناسایی افراد شایسته به عنوان ممیز داخلی بر اساس مدل کوه یخی 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
27 موانع و چالش های پياده سازی سيستم های مديريتی در ايران 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
28 ISO بر اساس استاندارد 31000 ISO مديريت ریسک در 9001 1 4.400.000 99/05/02 ثبت نام
29 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی بر اساس IATF 16949 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
30 مدیریت فرایندها با نگاه بر مدل APQC 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
31 اشتباهات و عدم انطباق های رایج در پیاده سازی سیستم های مدیریتی (9001/14001/18001/ 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
32 مديريت دانش از نگاه ISO 9001 1 4.400.000 99/04/27 ثبت نام
33 تدوین نظام نامه کیفیت 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
34 (CE) آشنایی با استانداردهای گواهی محصول اروپا 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
35 ISO دوره تربیت مشاور حرفه ای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 9001 5 20.000.000 درون سازمانی ثبت نام
36 یادگیری ۳ حلقه ای 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
37 تحلیل بافت سازمان 1 4.400.000 99/04/12-11 ثبت نام
38 آینده نگری انتظارات مشتریان 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
39 آشنایی با استاندارد مدیریت سوابق بر اساس ISO 30301 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
40 دوایر کیفی (QCC) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS 18001/ISO 45001 3 8.300.000 99/06/25-27 ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس 5 150 $ + 8.000.000 99/05/12-16 ثبت نام
3 ISO به 45001:2018 OHSAS سرممیزی تبدیلی 18001 1 150 $ + 3.000.000 99/04/26 ثبت نام
4 بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO 45001:2018 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
5 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی براساس HSE-OGP 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
6 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی براساس HSE-OGP 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
7 طرح HSE-OGP 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
8 عمومی HSE 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
9 پيشرفته HSE 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
10 الزامات قانونی ایران در خصوص مديريت ایمنی و بهداشت شغلی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
11 ارزیابی پوسچر با استفاده از نرم افزارهای تخصصی (RULA/REBA/OWAS/QEC) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
12 ارزیابی ریسک بر اساس FMEA/FTA/HAZOP/JSA/HAZID 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
13 اصول ایمنی و بهداشت کار 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
14 اصول آتش نشانی 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
15 حوادث ناشی از کار 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
16 مدیریت پیشگیری و مهار آتش 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
17 ارگونومی در محیط های کاری و صنعتی 1 4.400.000 99/05/29 ثبت نام
18 گزارش و تحلیل حوادث شغلی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
19 طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری 1 4.400.000 99/05/16 ثبت نام
20 HSE در خصوص Shell ۸ قانون طلایی شرکت 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
21 آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
22 تکنیک های تحلیل مخاطرات فرایند 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
23 مدیریت تغییرات 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
24 رویه های کار امن 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
25 مدیریت پیمانکاران 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
26 تحلیل حوادث 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
27 پایش و اندازه گیری شاخص های عملکرد ایمنی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
28 مدیریت ایمنی فرایند 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
29 ایمنی در فعالیت های ساختمانی/عمرانی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
30 امداد و کمک های اولیه در صنعت 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
31 ایمنی در جوشکاری/ماشین کاری 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
32 ایمنی در آزمایشگاه 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
33 ایمنی در برق 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
34 ایمنی کار با مواد شیمیایی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
35 ایمنی کار در ارتفاع 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
36 LPG/CNG ایمنی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
37 روان شناسی صنعتی 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
38 سیستم ارت 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
39 رانندگی تدافعی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
40 ارزیابی ایمنی پیش از راه اندازی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی اطلاعات بیشتر درخواست دوره
1 مبانی و الزامات مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 2 6.800.000 99/04/26-25 سرفصل دوره ثبت نام
2 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در آزمايشگاه طبی بر اساس ISO 15189 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
3 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت در آزمايشگاه طبی بر اساس ISO 15189 3 300 $ + 15.000.000 درون سازمانی ثبت نام
4 تربیت ممیز داخلی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 2 6.800.000 99/05/02-01 ثبت نام
5 تربیت سر ارزیاب بین المللی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 3 300 $ + 15.000.000 99/06/11-13 ثبت نام
6 محاسبات عدم قطعیت در اندازه گيری های آزمايشگاهی 1 4.400.000 99/05/02 ثبت نام
7 کالیبراسیون دما، ابعادی، جرم و الکتریک و محاسبات عدم قطعیت آن 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
8 کالیبراسیون فشار و محاسبات عدم قطعیت آن 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
9 آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حجم سنجی-روش کالیبراسیون حجم و محاسبات عدم قطعیت آن 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
10 ISO/IEC آشنایی با ویرایش 2017 استاندارد 17025 1 4.400.000 درون سازمانی
11 مقایسات بین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
12 روش صحه گذاری آزمون 1 4.400.000 99/05/16 ثبت نام
13 تجزیه و تحلیل داده ها و تضمین کیفیت نتایج 1 4.400.000 99/06/16 ثبت نام
14 مهارت های ممیزی و ارزیابی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
15 کالیبراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری در آزمایشگاه 2 6.800.000 99/06/13 ثبت نام
16 ایمنی در آزمایشگاه 1 4.400.000 99/06/06 ثبت نام
17 تربیت مدیر تضمین کيفيت و ارزیاب آزمایشگاه 8 25.000.000 درون سازمانی ثبت نام
18 در نتایج آزمون های آزمایشگاه minitab کاربرد فنون و تکنیک های آماری در آزمايشگاه و کاربرد نرم افزار 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
19 (CRM) مزایا، کاربرد و نحوه استفاده از مواد مرجع گواهی شده 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
20 و راهکارهای رفع آن ها ISO/IEC چالش ها و مشکلات ریشه ای پیاده سازی استاندارد 17025 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 سطح بندی و شناسایی کارکنان کلیدی 2 6.800.000 99/05/23-22 ثبت نام
2 الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آموزش بر اساس ISO 29993/ISO 10015 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
3 تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله 2 6.800.000 99/06/05-06 ثبت نام
4 منتورینگ 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
5 جذب، استخدام و شایسته گزینی 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
6 رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
7 نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
8 تجزیه تحلیل شغل با روش ONET 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
9 توسعه کار تیمی در سازمان ها (Team Work) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
10 مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی 2 6.800.000 99/05/09-08 ثبت نام
11 برنامه ریزی و جا به جایی شغل 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
12 نظام ارزیابی عملکرد کارکنان 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
13 طبقه بندی مشاغل 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
14 مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
15 طراحی سازمانی 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
16 هوش هیجانی 1 4.400.000 99/08/01 ثبت نام
17 مهارت های مدیریتی 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
18 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 2 6.800.000 99/04/12-10 ثبت نام
19 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
20 اصول سرپرستی 5 16.000.000 درون سازمانی ثبت نام
21 طراحی نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
22 ارزشیابی مشاغل 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
23 آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود 2 6.800.000 99/05/16-15 ثبت نام
24 طراحی نظام انگیزش منابع انسانی (مالی و غیر مالی) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
25 طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر شایستگی و عملکرد 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
26 مهندسی و مدیریت فرهنگ سازمانی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
27 تحلیل و طراحی مجدد فرهنگ سازمانی (تکنیک های نوین) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
28 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
29 مدل بلوغ مدیریت استعداد در ایران 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
30 در مدیریت منابع انسانی (KPI) شاخص های کلیدی عملکرد 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
31 بنچ مارکینگ در مدیریت منابع انسانی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
32 شایستگی های مدیریت آموزش 1 4.400.000 99/06/27 ثبت نام
33 تکنیک های نیازسنجی آموزشی 2 6.800.000 99/06/04 ثبت نام
34 اثربخشی آموزشی در سازمان ها 1 4.400.000 99/06/05 ثبت نام
35 ابزارهای موثر در مدیریت آموزش 1 4.400.000 99/05/16 ثبت نام
36 آموزش روسای دفاتر مدیران ارشد 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
37 الزامات مدیریت کیفیت در آموزش های رسمی (آکادمیک) بر اساس ISO 21001 2 6.800.000 99/05/02 ثبت نام
38 اثربخشی آموزشی در چارچوب مدل ROI 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
39 آموزش برای آموزش دهندگان 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
40 قانون کار و تامین اجتماعی 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 27001 3 8.300.000 99/05/07-09 ثبت نام
2 الزامات و ممیزی داخلی ITIL V4/ISO 20000-1 3 8.300.000 99/04/03-05 ثبت نام
3 معماری سازمانی و باز طراحی فرایندهای کسب و کار براساس eTOM,SID,TAM,TNA 3 8.300.000 99/04/18-20 ثبت نام
4 چارچوب کسب و کار برای حاکمیت مدیریت فناوری اطلاعات براساس Cobit 2019 3 8.300.000 99/05/07-09 ثبت نام
5 امنیت در صنایع کارت پرداخت براساس PCIDSS 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و مميزی داخلی ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000 5 150 $ + 8.000.000 درون سازمانی ثبت نام
3 الزامات و ممیزی داخلی ایمنی مواد غذایی بر اساس الگو/استاندارد HACCP 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
4 در صنایع غذایی / دارویی GMP اصول و مبانی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
5 اصول و مبانی GDP 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
6 اصول و مبانی GVP 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
7 اصول و مبانی GLP 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
8 سیستم ردیابی خوراک دام و طیور و آبزیان و مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22005 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
9 مدیریت کیفیت در تولید محصولات کشاورزی بر اساس استانداردهای ISO 9001 و ISO 22006 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
10 مبانی و الزامات استاندارد حلال بر اساس ISIRI 12000 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
11 سیستم شناسایی و ردیابی در زنجیره صنعت غذا مبتنی بر استاندارد ISO 22005 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
12 مبانی و الزامات استاندارد بین المللی صنعت غذا در اتحادیه اروپا (IFS) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
13 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 نگرش فرایندی (مدیریت فرایند) 1 4.400.000 99/04/12 ثبت نام
2 تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
3 طرح ریزی پیشاپیش کیفیت (APQP) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
4 تجزیه تحلیل حالات بلقوه و خرابی آن (FMEA) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
5 کنترل فرایند آماری (SPC) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
6 اصول سازماندهی محل (5S) 1 4.400.000 99/06/27 ثبت نام
7 هزینه یابی کیفیت (COQ) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
8 برنامه ریزی تامین مواد (MRP II) 2 5.900.000 درون سازمانی ثبت نام
9 تعمیرات و نگهداری (TPM) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
10 طراحی مجدد فرایندهای کاری (BPR) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
11 توسعه عملکرد کیفی (QFD) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
12 خطا ناپذیر سازی (POKE-YOKE) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
13 آشنایی با شش سیگما 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
14 سنجش عملکرد کارت امتیاز متوازن (BSC) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
15 آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک (BP) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
16 رویکرد حل مساله (PSM) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
17 طراحی آزمایش (DOE) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
18 مدیریت تحول 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
19 تولید ناب 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
20 مدیریت زمان 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
21 مدیریت زمان 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
22 مهندسی مجدد 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
23 الگو برداری سیستماتیک (Bench Marking) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
24 مدیریت بهره وری 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
25 تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
26 مدیریت رفتار سازمانی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
27 روش های کاهش ضایعات 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
28 مهندسی ارزش 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
29 مدیریت هزینه 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
30 آشنایی با مدیریت انبار 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
31 پذیرش اجتماعی (SA8000) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
32 مدیریت دانش 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
33 تعیین و بهبود سبک رهبری 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
34 مدیریت زنجیره تامین 2 6.800.000 99/05/23-22 ثبت نام
35 مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
36 آشنایی با مفاهیم و اندازه گیری شاخص های بهره وری 1 4.400.000 99/05/09 ثبت نام
37 مدیریت استرس 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
38 اصول و مدیریت بایگانی 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
39 مستندسازی تجربیات 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
40 مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

آموزش

عکس های همایش ها و دوره های آموزشی

حوزه های کیفیت، محیط زیست، انرژی، IT و ...

 

تماس با ما

مکان: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی غربی، کوچه دهم، پلاک 13، واحد 1

تلفن: 88769066 (021)

فکس: 88513340(021)

همراه: 09352929405 - 09333902244

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید