peut on acheter du viagra en pharmacie sans ordonnance

آموزش

Training

لیست توانمندیهای آموزشی

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی سرفصل دوره درخواست دوره
1 الزامات و مميزی داخلی مديريت کيفيت بر اساس 9001 3 - - سرفصل دوره ثبت نام
2 تربیت سرممیز بین المللی ISO 9001 5 - - ثبت نام
3 ISO به 9001:2015 ISO سرممیزی تبدیلی 9001:2008 1 - - ثبت نام
4 بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد 9001 1 - - ثبت نام
5 الزامات مديريت رضايتمندی مشتری بر اساس ISO 10002 & ISO 10004:2018 1 - - ثبت نام
6 تشريح مبانی و الزامات ISO 9004 2 - - ثبت نام
7 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در صنايع نفت و گاز بر اساس ISO/TS 29001 3 - - ثبت نام
8 تربيت سرمميز رسمی مديريت کيفيت در صنايع نفت و گاز بر اساس ISO/TS 29001 5 - - ثبت نام
9 الزامات و ممیزی داخلی کيفيت در جوشکاری بر اساس ISO 3834 3 - - ثبت نام
10 تربيت سرمميز بين المللی کيفيت در جوشکاری بر اساس ISO 3834 3 - - ثبت نام
11 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در مراکز صدور گواهينامه سازمانی بر اساس ISO/IEC 17021 3 - - ثبت نام
12 تربیت سرارزیاب بین المللی مديريت کيفيت در مراکز صدور گواهينامه سازمانی بر اساس ISO/IEC 17021 3 - - ثبت نام
13 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت درمراکزصدورگواهينامه آموزشی براساس ISO/IEC 17024 3 - - ثبت نام
14 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت درمراکزصدورگواهينامه آموزشی براسا س ISO/IEC 17024 3 - - ثبت نام
15 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در بازرسی بر اساس ISO/IEC 17020 3 - - ثبت نام
16 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت در بازرسی بر اساس ISO/IEC 17020 3 - - ثبت نام
17 تربیت سرممیز بین المللی مديريت کيفيت در صنايع خودرو سازی بر اساس IATF 16949 5 - - ثبت نام
18 IATF به 16949:2016 ISO/TS سرممیزی تبدیلی 16949:2009 1 - - ثبت نام
19 بررسی تغییرات ويرايش جديد استاندارد IATF 16949 1 - - ثبت نام
20 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در صنايع تجهيزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485 3 - - ثبت نام
21 تربیت سرممیز بین المللی مديريت کيفيت در صنايع تجهيزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485 5 - - ثبت نام
22 تشريح معيارهای مدل سرآمدی EFQM 3 - - ثبت نام
23 تشريح معيارهای مدل جايزه ملی کيفيت ايران (رويکرد کيفيت محصول) 3 - - ثبت نام
24 (TQM) اصول مدیریت کیفیت جامع 3 - - ثبت نام
25 (9001/14001/18001/27001/ مهارت های مميزی داخلی سيستم های مديريتی (…/ 17025 2 - - ثبت نام
26 کارگاه شناسایی افراد شایسته به عنوان ممیز داخلی بر اساس مدل کوه یخی 2 - - ثبت نام
27 موانع و چالش های پياده سازی سيستم های مديريتی در ايران 1 - - ثبت نام
28 ISO بر اساس استاندارد 31000 ISO مديريت ریسک در 9001 1 - - ثبت نام
29 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی بر اساس IATF 16949 3 - - ثبت نام
30 مدیریت فرایندها با نگاه بر مدل APQC 2 - - ثبت نام
31 اشتباهات و عدم انطباق های رایج در پیاده سازی سیستم های مدیریتی (9001/14001/18001/ 1 - - ثبت نام
32 مديريت دانش از نگاه ISO 9001 1 - - ثبت نام
33 تدوین نظام نامه کیفیت 1 - - ثبت نام
34 (CE) آشنایی با استانداردهای گواهی محصول اروپا 1 - - ثبت نام
35 ISO دوره تربیت مشاور حرفه ای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 9001 5 - - ثبت نام
36 یادگیری ۳ حلقه ای 1 - - ثبت نام
37 تحلیل بافت سازمان 1 - - ثبت نام
38 آینده نگری انتظارات مشتریان 1 - - ثبت نام
39 آشنایی با استاندارد مدیریت سوابق بر اساس ISO 30301 1 - - ثبت نام
40 دوایر کیفی (QCC) 2 - - ثبت نام

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی مديريت محيط زيست بر اساس ISO 14001 3 - - ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی مديريت محيط زيست بر اساس ISO 14001 5 - - ثبت نام
3 ISO به 14001:2015 ISO سرممیزی تبدیلی 14001:2004 1 - - ثبت نام
4 ویرایش جدید استاندارد بررسی تغییرات ISO 14001 1 - - ثبت نام
5 الزامات و ممیزی داخلی مديريت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 3 - - ثبت نام
6 تربيت سرمميز بين المللی مديريت انرژی بر اساس ISO 50001:2018 5 - - ثبت نام
7 الزامات قانونی ایران در خصوص محیط زیست 1 - - ثبت نام
8 بررسی آلاينده های محیط زیست در صنایع مختلف 1 - - ثبت نام
9 تكنيك های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی 1 - - ثبت نام
10 سازمان و مدیریت انرژی های درون سازمان 1 - - ثبت نام
11 بهینه سازی و مديريت مصرف انرژی در صنایع مختلف (نفت، گاز، پتروشيمی، ساختمان و ...) 1 - - ثبت نام
12 (EIA) ارزيابی زيست محيطی طرح ها 1 - - ثبت نام
13 مديريت پسماند 1 - - ثبت نام
14 پايش و هدف گذاری انرژی 1 - - ثبت نام
15 روش ها تعیین خط مبنا و شاخص های انرژی براساس ISO 50006 1 - - ثبت نام
16 طرح ريزی انرژی 2 - - ثبت نام
17 اصول و کاربرد انرژی های تجديد پذير 1 - - ثبت نام
18 اصول و مبانی مميزی و تحليل مصرف انرژی در صنايع مختلف 1 - - ثبت نام
19 آشنايی با انرژی خورشيدی و مزايای استفاده از آن 1 - - ثبت نام
20 آشنايی با مدیریت سبز 1 - - ثبت نام

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS 18001/ISO 45001 3 - - ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس 5 - - ثبت نام
3 ISO به 45001:2018 OHSAS سرممیزی تبدیلی 18001 1 - - ثبت نام
4 بررسی تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO 45001:2018 1 - - ثبت نام
5 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی براساس HSE-OGP 3 - - ثبت نام
6 الزامات و ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی براساس HSE-OGP 5 - - ثبت نام
7 طرح HSE-OGP 2 - - ثبت نام
8 عمومی HSE 3 - - ثبت نام
9 پيشرفته HSE 3 - - ثبت نام
10 الزامات قانونی ایران در خصوص مديريت ایمنی و بهداشت شغلی 1 - - ثبت نام
11 ارزیابی پوسچر با استفاده از نرم افزارهای تخصصی (RULA/REBA/OWAS/QEC) 1 - - ثبت نام
12 ارزیابی ریسک بر اساس FMEA/FTA/HAZOP/JSA/HAZID 1 - - ثبت نام
13 اصول ایمنی و بهداشت کار 5 - - ثبت نام
14 اصول آتش نشانی 5 - - ثبت نام
15 حوادث ناشی از کار 5 - - ثبت نام
16 مدیریت پیشگیری و مهار آتش 5 - - ثبت نام
17 ارگونومی در محیط های کاری و صنعتی 1 - - ثبت نام
18 گزارش و تحلیل حوادث شغلی 1 - - ثبت نام
19 طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری 1 - - ثبت نام
20 HSE در خصوص Shell ۸ قانون طلایی شرکت 1 - - ثبت نام
21 آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی 1 - - ثبت نام
22 تکنیک های تحلیل مخاطرات فرایند 1 - - ثبت نام
23 مدیریت تغییرات 1 - - ثبت نام
24 رویه های کار امن 1 - - ثبت نام
25 مدیریت پیمانکاران 1 - - ثبت نام
26 تحلیل حوادث 1 - - ثبت نام
27 پایش و اندازه گیری شاخص های عملکرد ایمنی 1 - - ثبت نام
28 مدیریت ایمنی فرایند 3 - - ثبت نام
29 ایمنی در فعالیت های ساختمانی/عمرانی 1 - - ثبت نام
30 امداد و کمک های اولیه در صنعت 1 - - ثبت نام
31 ایمنی در جوشکاری/ماشین کاری 1 - - ثبت نام
32 ایمنی در آزمایشگاه 1 - - ثبت نام
33 ایمنی در برق 1 - - ثبت نام
34 ایمنی کار با مواد شیمیایی 1 - - ثبت نام
35 ایمنی کار در ارتفاع 1 - - ثبت نام
36 LPG/CNG ایمنی 1 - - ثبت نام
37 روان شناسی صنعتی 2 - - ثبت نام
38 سیستم ارت 1 - - ثبت نام
39 رانندگی تدافعی 1 4.400.000 - ثبت نام
40 ارزیابی ایمنی پیش از راه اندازی 1 4.400.000 - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی اطلاعات بیشتر درخواست دوره
1 مبانی و الزامات مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 2 - - سرفصل دوره ثبت نام
2 الزامات و ممیزی داخلی مديريت کيفيت در آزمايشگاه طبی بر اساس ISO 15189 3 - - ثبت نام
3 تربيت سرارزياب بين المللی مديريت کيفيت در آزمايشگاه طبی بر اساس ISO 15189 3 - - ثبت نام
4 تربیت ممیز داخلی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 2 - - ثبت نام
5 تربیت سر ارزیاب بین المللی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 3 - - ثبت نام
6 محاسبات عدم قطعیت در اندازه گيری های آزمايشگاهی 1 - - ثبت نام
7 کالیبراسیون دما، ابعادی، جرم و الکتریک و محاسبات عدم قطعیت آن 2 - - ثبت نام
8 کالیبراسیون فشار و محاسبات عدم قطعیت آن 1 - - ثبت نام
9 آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حجم سنجی-روش کالیبراسیون حجم و محاسبات عدم قطعیت آن 1 - - ثبت نام
10 ISO/IEC آشنایی با ویرایش 2017 استاندارد 17025 1 - -
11 مقایسات بین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 1 - - ثبت نام
12 روش صحه گذاری آزمون 1 - - ثبت نام
13 تجزیه و تحلیل داده ها و تضمین کیفیت نتایج 1 - - ثبت نام
14 مهارت های ممیزی و ارزیابی 1 - - ثبت نام
15 کالیبراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری در آزمایشگاه 2 - - ثبت نام
16 ایمنی در آزمایشگاه 1 - - ثبت نام
17 تربیت مدیر تضمین کيفيت و ارزیاب آزمایشگاه 8 - - ثبت نام
18 در نتایج آزمون های آزمایشگاه minitab کاربرد فنون و تکنیک های آماری در آزمايشگاه و کاربرد نرم افزار 1 - - ثبت نام
19 (CRM) مزایا، کاربرد و نحوه استفاده از مواد مرجع گواهی شده 1 - - ثبت نام
20 و راهکارهای رفع آن ها ISO/IEC چالش ها و مشکلات ریشه ای پیاده سازی استاندارد 17025 1 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 سطح بندی و شناسایی کارکنان کلیدی 2 - - ثبت نام
2 الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آموزش بر اساس ISO 29993/ISO 10015 2 - - ثبت نام
3 تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله 2 - - ثبت نام
4 منتورینگ 1 - - ثبت نام
5 جذب، استخدام و شایسته گزینی 3 - - ثبت نام
6 رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن 2 - - ثبت نام
7 نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان 1 - - ثبت نام
8 تجزیه تحلیل شغل با روش ONET 2 - - ثبت نام
9 توسعه کار تیمی در سازمان ها (Team Work) 2 - - ثبت نام
10 مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی 2 - - ثبت نام
11 برنامه ریزی و جا به جایی شغل 1 - - ثبت نام
12 نظام ارزیابی عملکرد کارکنان 2 - - ثبت نام
13 طبقه بندی مشاغل 5 - - ثبت نام
14 مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ 2 - - ثبت نام
15 طراحی سازمانی 2 - - ثبت نام
16 هوش هیجانی 1 - - ثبت نام
17 مهارت های مدیریتی 5 - - ثبت نام
18 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 2 - - ثبت نام
19 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان 3 - - ثبت نام
20 اصول سرپرستی 5 - - ثبت نام
21 طراحی نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان 1 - - ثبت نام
22 ارزشیابی مشاغل 2 - - ثبت نام
23 آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود 2 - - ثبت نام
24 طراحی نظام انگیزش منابع انسانی (مالی و غیر مالی) 2 - - ثبت نام
25 طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر شایستگی و عملکرد 2 - - ثبت نام
26 مهندسی و مدیریت فرهنگ سازمانی 1 - - ثبت نام
27 تحلیل و طراحی مجدد فرهنگ سازمانی (تکنیک های نوین) 2 - - ثبت نام
28 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 2 - - ثبت نام
29 مدل بلوغ مدیریت استعداد در ایران 2 - - ثبت نام
30 در مدیریت منابع انسانی (KPI) شاخص های کلیدی عملکرد 1 - - ثبت نام
31 بنچ مارکینگ در مدیریت منابع انسانی 1 - - ثبت نام
32 شایستگی های مدیریت آموزش 1 - - ثبت نام
33 تکنیک های نیازسنجی آموزشی 2 - - ثبت نام
34 اثربخشی آموزشی در سازمان ها 1 - - ثبت نام
35 ابزارهای موثر در مدیریت آموزش 1 - - ثبت نام
36 آموزش روسای دفاتر مدیران ارشد 2 - - ثبت نام
37 الزامات مدیریت کیفیت در آموزش های رسمی (آکادمیک) بر اساس ISO 21001 2 - - ثبت نام
38 اثربخشی آموزشی در چارچوب مدل ROI 1 - - ثبت نام
39 آموزش برای آموزش دهندگان 2 - - ثبت نام
40 قانون کار و تامین اجتماعی 2 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و ممیزی داخلی ISO/IEC 27001 3 - - ثبت نام
2 الزامات و ممیزی داخلی ITIL V4/ISO 20000-1 3 - - ثبت نام
3 معماری سازمانی و باز طراحی فرایندهای کسب و کار براساس eTOM,SID,TAM,TNA 3 - - ثبت نام
4 چارچوب کسب و کار برای حاکمیت مدیریت فناوری اطلاعات براساس Cobit 2019 3 - - ثبت نام
5 امنیت در صنایع کارت پرداخت براساس PCIDSS 2 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 الزامات و مميزی داخلی ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000 3 - - ثبت نام
2 تربيت سرمميز بين المللی ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000 5 - - ثبت نام
3 الزامات و ممیزی داخلی ایمنی مواد غذایی بر اساس الگو/استاندارد HACCP 3 - - ثبت نام
4 در صنایع غذایی / دارویی GMP اصول و مبانی 1 - - ثبت نام
5 اصول و مبانی GDP 1 - - ثبت نام
6 اصول و مبانی GVP 1 - - ثبت نام
7 اصول و مبانی GLP 1 - - ثبت نام
8 سیستم ردیابی خوراک دام و طیور و آبزیان و مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22005 1 - - ثبت نام
9 مدیریت کیفیت در تولید محصولات کشاورزی بر اساس استانداردهای ISO 9001 و ISO 22006 3 - - ثبت نام
10 مبانی و الزامات استاندارد حلال بر اساس ISIRI 12000 1 - - ثبت نام
11 سیستم شناسایی و ردیابی در زنجیره صنعت غذا مبتنی بر استاندارد ISO 22005 1 - - ثبت نام
12 مبانی و الزامات استاندارد بین المللی صنعت غذا در اتحادیه اروپا (IFS) 2 - - ثبت نام
13 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 2 - - ثبت نام
 

 

 

ردیف عنوان تعداد روز قیمت (ریال) زمان دوره اعتبار گواهی درخواست دوره
1 نگرش فرایندی (مدیریت فرایند) 1 - - ثبت نام
2 تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) 2 - - ثبت نام
3 طرح ریزی پیشاپیش کیفیت (APQP) 2 - - ثبت نام
4 تجزیه تحلیل حالات بلقوه و خرابی آن (FMEA) 2 - - ثبت نام
5 کنترل فرایند آماری (SPC) 2 - - ثبت نام
6 اصول سازماندهی محل (5S) 1 - - ثبت نام
7 هزینه یابی کیفیت (COQ) 2 - - ثبت نام
8 برنامه ریزی تامین مواد (MRP II) 2 - - ثبت نام
9 تعمیرات و نگهداری (TPM) 2 - - ثبت نام
10 طراحی مجدد فرایندهای کاری (BPR) 1 - - ثبت نام
11 توسعه عملکرد کیفی (QFD) 2 - - ثبت نام
12 خطا ناپذیر سازی (POKE-YOKE) 2 - - ثبت نام
13 آشنایی با شش سیگما 2 - - ثبت نام
14 سنجش عملکرد کارت امتیاز متوازن (BSC) 2 - - ثبت نام
15 آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک (BP) 2 - - ثبت نام
16 رویکرد حل مساله (PSM) 2 - - ثبت نام
17 طراحی آزمایش (DOE) 2 - - ثبت نام
18 مدیریت تحول 2 - - ثبت نام
19 تولید ناب 2 - - ثبت نام
20 مدیریت زمان 2 - - ثبت نام
21 مدیریت زمان 2 - - ثبت نام
22 مهندسی مجدد 2 - - ثبت نام
23 الگو برداری سیستماتیک (Bench Marking) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
24 مدیریت بهره وری 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
25 تجزیه تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
26 مدیریت رفتار سازمانی 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
27 روش های کاهش ضایعات 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
28 مهندسی ارزش 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
29 مدیریت هزینه 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
30 آشنایی با مدیریت انبار 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
31 پذیرش اجتماعی (SA8000) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
32 مدیریت دانش 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
33 تعیین و بهبود سبک رهبری 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
34 مدیریت زنجیره تامین 2 6.800.000 99/05/23-22 ثبت نام
35 مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
36 آشنایی با مفاهیم و اندازه گیری شاخص های بهره وری 1 4.400.000 99/05/09 ثبت نام
37 مدیریت استرس 1 4.400.000 درون سازمانی ثبت نام
38 اصول و مدیریت بایگانی 3 8.300.000 درون سازمانی ثبت نام
39 مستندسازی تجربیات 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
40 مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ 2 6.800.000 درون سازمانی ثبت نام
 

 

 

انتشارات

تماس با ما

مکان: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی غربی، کوچه دهم، پلاک 13، طبقه 2

تلفن: 88769066 (021)

فکس: 88513340(021)

همراه: 09352929405 - 09333902244

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید